เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบ้ติ การบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 2 

รายละเอียด>>>

 

 

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 30,31รายละเอียด>>>

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (ใบสมัคร)