ขอเชิญพยาบาล  พยาบาลเวชปฏิบัติ  บุคากรทางการพยาบาล  หรือผู้สนใจ  สมัครเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 13  เรื่อง  การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ.2561  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

(รับหน่วย CNEU ประมาณ 30 หน่วย) รายละเอียด>>>

ประกาศรายชื่อผู้ที่สัมภาษณ์ผ่านเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาาเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 28รายละเอียด>>>

รุ่นที่ 29 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561รายละเอียด>>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคล
เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด>>>

  

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์