ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก>>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์>>>

 

พิธีมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปี2559

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปี กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสีขาว ประจำปีการศึกษา 2559 และงานมุฑิตาจิต วันจันทรที่ 15 สิงหาคม 2559
รายละเอียด>>>

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 26 , 27

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

รุ่นที่ 26 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

รุ่นที่27 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

รายละเอียด>>>