ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดภายใน
ประหยัดพลังงาน

สืบค้นข้อมูล

ไปยังหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ


สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย


 

 

   ประชาสัมพันธ์

  • สาขาการพยาบาลเด็ก  คณะพยาบาลศาสตร์  ให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพของเด็กทุกวัยทางโทรศัพท์ โดยคณาจารย์สาขาการพยาบาลเด็ก 
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มศว  เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ (บริการตำราทางการพยาบาล  รายงานวิจัย  หนังสือภาษาอังกฤษ  เป็นต้น)  สำหรับอาจารย์  นิสิต  และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์  ที่ห้องอ่านหนังสือ (ห้อง 415)  ชั้น 4  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สำหรับอาจารย์และนิสิตทุกท่าน คณะพยาบาลเปิดให้บริการฐานข้อมูลทางการพยาบาล http://search.proquest.com/ip
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร ได้จัดโครงการ "รักฮูลาฮูป รักษ์สุขภาพ" จึงขอเชิญชาวคณะพยาบาลทุกคน ร่วมออกกำลังกาย ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30-16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น1
  • ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้อักษรประจำชาติไทย(ไทยสารบรรณ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาไทย ดาวโหลดข้อมูล
  • เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ขอส่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ดาวโหลดข้อมูล
  • แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต
  
 
 ข่าวการศึกษา  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนีบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2558‏ ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวโหลดข้อมูล
ดาวโหลด ใบจ่ายเงิน คลิ๊ก...

กองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดในโครงการ "NKP Youth Team Tant Contest 2015"
ชึ่งมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ รายละเอียด>>>

กองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดเรียงความเกี่ยวกับการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในยุคอาเซียน ขอเชิญชวนนิสิตร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความเกี่ยวกับการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในยุคอาเซียน โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบรายละเอียด>>>

  

   ข่าวการวิจัย  

 
   ข่าวอบรม  

ขอเชิญพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการพยาบาล หรือผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าเพื่อการวินิจฉัยและการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

-เอกสารการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 11 Download >>>

ของดการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ฯ ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล


 
   ข่าวทั่วไป  

 

 


ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลระบบจองห้องประชุม

 


จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์


 เว็บเมล์

 

        ข่าวกิจกรรม
 
 
 
             
 
63 M.7 Rangsit-Nakhonnayok Rd., Klong 16, Ongkharak, Nakhonnayok 26120, Thailand   Tel (662) 649-5000 ext. 21800, Fax (662) 649-5000 ext. 21823
Copyright ©Faculty of Nursing Srinakharinwirot University, Since April, 2004 Edittor&Graphic Design:watchai phiriyasrikaewContact Administrator