รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25 รายละเอียด>>>

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี2559

คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี2559
ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 10 สิงหาคม 2559
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายละเอียด>>>

รับสมัครคัดเลือกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) 
ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรงทั่วไป 
สมัครทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียด>>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อศีกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การล้างท้องไตทางช่องท้อง)เพิ่มเติม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อศีกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างท้องไตทางช่องท้อง)เพิ่มเติม
รายละเอียด>>>