เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (การรักษาเบื้องต้น)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 ,25 รุ่นที่ 24 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2559 (CNEU 50 หน่วย)
รุ่นที่ 25 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2559 (CNEU 50 หน่วย) รายละเอียด>>>

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี2559

คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี2559
ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 10 สิงหาคม 2559
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายละเอียด>>>

รับสมัครคัดเลือกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) 
ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรงทั่วไป 
สมัครทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียด>>>

รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติ
การบำบัดทดแทนไต(การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 1
รายละเอียด>>>