User Name:

Password:


คลิกเข้าใช้ฐานข้อมูล

ไปยังหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ


สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย

กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระดานสนทนาคณะพยาบาลศาสตร์


ประหยัดพลังงาน


เว็บเมล์

 

 


   ประชาสัมพันธ์

  • สาขาการพยาบาลเด็ก  คณะพยาบาลศาสตร์  ให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพของเด็กทุกวัยทางโทรศัพท์ โดยคณาจารย์สาขาการพยาบาลเด็ก 
  • รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน (จังหวัดนครนายก  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแก้ว)  ดาวโหลดข้อมูล
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มศว  เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ (บริการตำราทางการพยาบาล  รายงานวิจัย  หนังสือภาษาอังกฤษ  เป็นต้น)  สำหรับอาจารย์  นิสิต  และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์  ที่ห้องอ่านหนังสือ (ห้อง 415)  ชั้น 4  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สำหรับอาจารย์และนิสิตทุกท่าน คณะพยาบาลเปิดให้บริการฐานข้อมูลทางการพยาบาล http://search.proquest.com/ip
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร ได้จัดโครงการ "รักฮูลาฮูป รักษ์สุขภาพ" จึงขอเชิญชาวคณะพยาบาลทุกคน ร่วมออกกำลังกาย ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30-16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น1
  • ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้อักษรประจำชาติไทย(ไทยสารบรรณ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาไทย ดาวโหลดข้อมูล
  • เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ขอส่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ดาวโหลดข้อมูล
  • แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต
  
 
 ข่าวการศึกษา  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558
สมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 ดาวโหลดข้อมูล

 
 
  

   ข่าวการวิจัย  

 
   ข่าวอบรม  

ของดการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ฯ ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล

-เอกสารการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 11 Download >>>

-


 
   ข่าวทั่วไป  

 

 


Dean,Faculty of Nursing

สารจากท่านคณบดี
 


จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล


ฐานข้อมูลทางการพยาบาลฐานข้อมูลทางการพยาบาล
login Outside


สืบค้นข้อมูล 

        ข่าวกิจกรรม
 
 
 
             
 
63 M.7 Rangsit-Nakhonnayok Rd., Klong 16, Ongkharak, Nakhonnayok 26120, Thailand   Tel (662) 649-5000 ext. 21800, Fax (662) 649-5000 ext. 21823
Copyright ©Faculty of Nursing Srinakharinwirot University, Since April, 2004 Edittor&Graphic Design:watchai phiriyasrikaewContact Administrator