เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบ้ติ การบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 2 

รายละเอียด>>>

 

 

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 31

รายละเอียด>>>

ประกาศรายชื่อผเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 30

รายละเอียด>>>
1. ประกาศรายชื่อ
2. ใบ pay ment

 

 

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (ใบสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชรายละเอียด>>>