ผู้บริหาร Executive Faculty of Nursing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช
คณบดี
Assistant Professor Dr. Vanida Visuthipanich
Dean
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21891
Vanida@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
Assistant Professor Chadaporn Vatanavilai
Associate Dean for Administration and
Quality Development
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21810
chadaporn@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์ รัตนเสถียร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Assistant Professor Lawan Ratanasathein

Associate Dean for Academic and Research Affairs
lawan@g.swu.ac.thอาจารย์ ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
และวิเทศสัมพันธ์
Dr. Wimonwan Lertwongpaopun
Associate Dean for Student Development and Relations International
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21804
wimonwan@g.swu.ac.thอาจารย์ ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
Dr. Nattawara Chaneiam
Head of Pediatric Nursing Department
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21855
nattawara@g.swu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะมี
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Assistant Professor Dr. Mayurachat Kanyamee

Head of Community Health
Nursing Department
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21861
mayurachat@g.swu.ac.thอาจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุภาพร
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Dr. Kanyanat Supaporn
Head of Mental Health and
Psychiatric Nursing Department

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21868
kanyanat@g.swu.ac.thเรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุ้ม
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Flt. Lt. Dr.Jirawan Inkoom WRTAF
Head of Adult and Gerontological Nursing Department
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21870
jirawain@g.swu.ac.th
อาจารย์วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
Wanphen Rakpuangchon
Head of Materal-Newborn Nursing and
Midwifery Department
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21844
wanphen@g.swu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
Assistant Professor Dr. Nilapa Jiraradtanawanna
Assistant Dean for Administration and
Quality Assurance
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21865
ninlapa@g.swu.ac.th


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา สุขวัจนี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
Assistant Professor Dr. Arissara Sukwatjanee

Assistant Dean for Research
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21833
arissara@g.swu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
Assistant Professor Dr. Phakapun Boontem
Assistant Dean for Academic Affairs and
Academic Services
phagapun@g.swu.ac.th
นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
Mr. Watchai Phiriyasrikaew

Director of the Dean's Office
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 27711
watchai@g.swu.ac.th


Created on: 2018