ผู้บริหาร Executive Faculty of Nursing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกธิ์เลื่อนฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยอาจารย์ ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์อาจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะมี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ


อาจารย์ ดร.สิรินุช บูรณะเรืองโรจน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย


อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ไผ่ตระกูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพาณิช
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กอาจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร.เอื้อญาติ ชูชื่น
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอาจารย์วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์


นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี