ผู้บริหาร Executive Faculty of Nursing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช
คณบดี
Assistant Professor Dr. Vanida Visuthipanich
Dean
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21891
Vanida@g.swu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
Assistant Professor Chadaporn Vatanavilai
Associate Dean for Administration and
Quality Development
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21810
chadaporn@g.swu.ac.th


อาจารย์ ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
Dr. Wimonwan Lertwongpaopun
Associate Dean for Academic Affairs and
Academi Services

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21804
wimonwan@g.swu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
Assistant Professor Dr. Duangduan Rattanamongkolgul

Associate Dean for Graduate Studies and Research
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21872
duangduan@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
และวิเทศสัมพันธ์
Dr. Nattawara Chaneiam
Associate Dean for Student Development and Relations International
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21855
nattawara@g.swu.ac.thอาจารย์ ดร.วรานุช พฤฒารัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
Dr.Waranuch Pruktarat
Head of Pediatric Nursing Department
waranuch@g.swu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะมี
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Assistant Professor Dr. Mayurachat Kanyamee

Head of Community Health
Nursing Department
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21861
mayurachat@g.swu.ac.thอาจารย์ ดร.อุ่นเรือน แก้วพินิจ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Dr.Unraun Kaewphinit
Head of Adult and Gerontological Nursing Department
Unraun@g.swu.ac.th
ร.ต.อ.หญิง ดร.ศิรินทร์ทิพย์ บุญด้วยลาน
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
Pol. Capt. Dr.Sirinthip Boondauylan
Head of Materal-Newborn Nursing and
Midwifery Department
อาจารย์ ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
รักษาการแทนหัวหน้าหัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Dr.Wimonwan Lertwongpaopun
Acting Head of Mental Health and
Psychiatric Nursing Department
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21804
wimonwan@g.swu.ac.th

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
Assistant Professor Dr. Nilapa Jiraradtanawanna
Assistant Dean for Administration and Quality Development
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21865
ninlapa@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
Assistant Professor Dr. Phakapun Boontem
Assistant Dean for Academic Affairs and
Academic Services
phagapun@g.swu.ac.thนายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
Mr. Watchai Phiriyasrikaew

Director of the Dean's Office
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 27711
watchai@g.swu.ac.th


Created on: 2018