ผู้บริหาร Executive Faculty of Nursing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช
คณบดี
Assistant Professor Dr. Vanida Visuthipanich
Dean
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
Assistant Professor Chadaporn Vatanavilai
Associate Dean for Administration and
Quality Development
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์ รัตนเสถียร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Assistant Professor Lawan Ratanasathein

Associate Dean for Academic and Research Affairs

อาจารย์ ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
และวิเทศสัมพันธ์
Dr. Wimonwan Lertwongpaopun
Associate Dean for Student Development and Relations Internationalอาจารย์ ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
Dr. Nattawara Chaneiam
Head of Pediatric Nursing Department
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะมี
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Assistant Professor Dr. Mayurachat Kanyamee

Head of Community Health
Nursing Department


อาจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุภาพร
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Dr. Kanyanat Supaporn
Head of Mental Health and
Psychiatric Nursing Department


เรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุ้ม
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Flt. Lt. Dr.Jirawan Inkoom WRTAF
Head of Adult and Gerontological Nursing Department
อาจารย์วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
Wanphen Rakpuangchon
Head of Materal-Newborn Nursing and
Midwifery Department


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
Assistant Professor Dr. Nilapa Jiraradtanawanna
Assistant Dean for Administration and
Quality Assurance

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา สุขวัจนี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
Assistant Professor Dr. Arissara Sukwatjanee

Assistant Dean for Researchผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
Assistant Professor Dr. Phakapun Boontem
Assistant Dean for Academic Affairs and
Academic Servicesนายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
Mr. Watchai Phiriyasrikaew

Director of the Dean's Office


Created on: 2018