ผู้บริหาร Executive Faculty of Nursing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ


อาจารย์ ดร.สุคนธ์ วรรธนะอมร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยอาจารย์ ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์อาจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะมี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ


อาจารย์ ดร.อริสรา สุขวัจนี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย


อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ไผ่ตระกูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กอาจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร.เอื้อญาติ ชูชื่น
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี