กลับหน้าหลัก
ประกันคุณภาพการศึกษา

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การควบคุมภายใน

การจัดการความรู้ KM

5ส

 

  You are here: งานประกันคุณภาพการศึกษา  >  ประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการ QA
   - ปีการศึกษา2550
   - ปีการศึกษา2551
   - ปีการศึกษา2552
   - ปีการศึกษา2553
   - ปีการศึกษา2554
   - ปีการศึกษา2555
   - ปีการศึกษา2556
   - ปีการศึกษา2557
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนงานประกันคุณภาพ
   - ปีการศึกษา2549
   - ปีการศึกษา2550
   - ปีการศึกษา2551
   - ปีการศึกษา2552
   - ปีการศึกษา2553
   - ปีการศึกษา2554
   - ปีการศึกษา2555
   - ปีการศึกษา2556
   - ปีการศึกษา2557
ะบบและกลไก
แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงาน

คู่มือประกันคุณภาพการ
   - ปีการศึกษา2549
   - ปีการศึกษา2550
   - ปีการศึกษา2551
   - ปีการศึกษา2552
   - ปีการศึกษา2553

รายงานประจำปี
   - ฉบับภาษาไทย
   - ฉบับภาษาอังกฤษ

รายงานการประเมินตนเอง
   - ปีการศึกษา2549
   - ปีการศึกษา2550
   - ปีการศึกษา2551
   - ปีการศึกษา2552
   - ปีการศึกษา2553
   - ปีการศึกษา2554
   - ปีการศึกษา2555
   - ปีการศึกษา2556
   - ปีการศึกษา2557

รายงานผลการประเมิน
   - ปีการศึกษา2549
   - ปีการศึกษา2550
   - ปีการศึกษา2551
   - ปีการศึกษา2552
   - ปีการศึกษา2553

ประมวลภาพกิจกรรม

การบริหารจัดการแบบลีน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เรื่องนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 
ปฎิทินกิจกรรม
 


 


 
 
ภาพกิจกรรม
 

     

 

 

 

 

 


 

Copyright ©Faculty of Nursing Srinakharinwirot University,Since April, 2004  Contact Administrator