ข้อมูลและสถิติ การบริหาร
แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ โครงสร้างองค์กร
ประวัติ สารจากคณบดี
บันทึก คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะ
ทำเนียบคณบดี ผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณบดี
แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564  
รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน) (ต.ค.63 - ส.ค. 64)  
รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) (ต.ค.64 - มี.ค.65)  
แผนปฏิบัติการระยะสั้น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565  
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการระยะยาว คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565-2658  
จรรยาบรรณวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2563  
อัตลักษณ์นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์  
ติดต่อเรา สื่อสังคมออนไลน์
แผนที่ มศว Facebook
ข้อมูลการเดินทาง Twitter
ติดต่อ สอบถาม Instagram
ติชม เสนอแนะ ร้องเรียนออนไลน์ Youtube