ข้อมูลและสถิติ การบริหาร
แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ โครงสร้างองค์กร
ประวัติ สารจากคณบดี
บันทึก คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะ
ทำเนียบคณบดี ผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานคณบดี
แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570  
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 6 เดือน  
รายงานกำกับติดตาม การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม งบประมาณ พ.ศ. 2566  
จรรยาบรรณวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2567  
ผลการดำเนินของตัวชี้วัดและโครงการ .2567 (รอบ 6 เดือน)  
ผลผลิตกิจกรรมโครงการ ปงม.2567  
แผนการใช้จ่ายกิจกรรมโครงการงบประมาณเงินรายได้ ปงม.2567  
สรุปการใช้งบประมาณกิจกรรมโครงการ ปงม.2567 (รอบ 6 เดือน)  
อัตลักษณ์นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์  
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ติดต่อเรา สื่อสังคมออนไลน์
แผนที่ มศว Facebook
ข้อมูลการเดินทาง Twitter
ติดต่อ สอบถาม Instagram
ติชม เสนอแนะ ร้องเรียนออนไลน์ Youtube