รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 35>>>
รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 35>>>
รายละเอียด

เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 35 เป็นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 และขอเชิญผู้สมัครเข้าศึกษาฯ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ โดยสแกน QR Code ตามภาพด้านซ้าย
  

ประกาศ ผลการสรรหาตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ >>>
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ในโอกาสได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น >>>
รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน>>>
รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์>>>
รายละเอียด

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ในโอกาสได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น >>>
รายละเอียด

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
รายละเอียด>>>
  

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
  

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
  

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะมี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน เนื่องในโอกาสรับโล่ห์เกียรติคุณผู้บำเพ็ญความดี
รายละเอียด>>>
  

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ในโอกาสได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น >>>
รายละเอียด

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
รายละเอียด>>>
  

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
  

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
  

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะมี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน เนื่องในโอกาสรับโล่ห์เกียรติคุณผู้บำเพ็ญความดี
รายละเอียด>>>