โครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่ : ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมโปสเตอร์ความรู้ พร้อมทำแบบประเมินเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้น
  รับชมโปสเตอร์ความรู้
  

รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 (รับสมัครตลอดทั้งปี) ผู้ที่สนใจสามารถเลือกรอบตามรายละเอียด ดังนี้
    รอบ PORT FOLIO
    รอบสอบความพร้อม

รับสมัครคัดเลือกนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์ เพื่ออนาคตทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นออ.มศว)
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยเอกหญิง ดร.วิภาวรรณ นำศรีเจริญกุล อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด>>>

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร
  

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรานุช พฤฒารัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
รายละเอียด>>>
  

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ช่วยศูนย์วัคซีน มศว "มศว อาสาทำความดีเพื่อพ่อ"..
Cr : รายการวันนี้มีเหตุ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด>>>

  

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ ปะธิเก อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
รายละเอียด>>>
  

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ช่วยศูนย์วัคซีน มศว เพื่อระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเรียน ..
Cr : ข่าวจาก สำนักข่าวไทย TNAMCOT
รายละเอียด>>>
  

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ช่วยศูนย์วัคซีน มศว เพื่อระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเรียน ..
Cr : ข่าวจาก M2F Monday to Friday
รายละเอียด>>>
  

ยินดีต้อนรับร้อยตำรวจเอกหญิงปทิตตา ทรวงโพธิ์ อาจารย์บรรจุใหม่สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาาคม 2564 รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพชรัตน์ รุจิพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด>>>
 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

รายละเอียด>>>
   
  

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

รายละเอียด>>>
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2564 (คัดเลือกรอบ 3)

    รายละเอียด...
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ3

    รายละเอียด...
   

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อิสราพงษ์ เป็นพุ่มพวง อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในโอกาสได้รับรางวัลงานวิจัยระดับ "ดีเด่น"
รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อริศยา วิชัยดิษฐ์ อาจารย์สาขาวิชาสุขภาพและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลงานวิจัยระดับ "ดีเด่น"
รายละเอียด>>>