รับสมัครคัดเลือกนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์ เพื่ออนาคตทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นออ.มศว)
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยเอกหญิง ดร.วิภาวรรณ นำศรีเจริญกุล อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด>>>

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร
  

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรานุช พฤฒารัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
รายละเอียด>>>
  

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ช่วยศูนย์วัคซีน มศว "มศว อาสาทำความดีเพื่อพ่อ"..
Cr : รายการวันนี้มีเหตุ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด>>>

  

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ ปะธิเก อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
รายละเอียด>>>
  

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ช่วยศูนย์วัคซีน มศว เพื่อระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเรียน ..
Cr : ข่าวจาก สำนักข่าวไทย TNAMCOT
รายละเอียด>>>
  

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ช่วยศูนย์วัคซีน มศว เพื่อระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเรียน ..
Cr : ข่าวจาก M2F Monday to Friday
รายละเอียด>>>
  

ยินดีต้อนรับร้อยตำรวจเอกหญิงปทิตตา ทรวงโพธิ์ อาจารย์บรรจุใหม่สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาาคม 2564 รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพชรัตน์ รุจิพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด>>>
 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

รายละเอียด>>>
   
  

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

รายละเอียด>>>
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2564 (คัดเลือกรอบ 3)

    รายละเอียด...
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ3

    รายละเอียด...
   

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อิสราพงษ์ เป็นพุ่มพวง อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในโอกาสได้รับรางวัลงานวิจัยระดับ "ดีเด่น"
รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อริศยา วิชัยดิษฐ์ อาจารย์สาขาวิชาสุขภาพและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลงานวิจัยระดับ "ดีเด่น"
รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 รายละเอียด>>>

ยินดีต้อนรับอาจารย์อาทิตยา แก้วน้อย อาจารย์บรรจุใหม่สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา สุขวัจนี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลชุมชน เนื่องในโอกาสได้รับโล่ยกย่องเกียรติคุณ พยาบาลต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรครายละเอียด>>>

ยินดีต้อนรับ อาจารย์อริศยา วิชัยดิษฐ์ อาจารย์บรรจุใหม่ประจำวิชาสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด>>>

ยินดีต้อนรับ และ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นะฤเนตร จุฬากาญจน์ อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลชุมชน กลับมาปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ วรรธนะอมร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะและ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา สุธรรมมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"รายละเอียด>>>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช (คณบดี) ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บริหาร" ประจำปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีรายละเอียด>>>

 

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ร้อยเอกหญิงวิภาวรรณ นำศรีเจริญกุล อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลเด็ก กลับมาปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>
ยินดีต้อนรับ อาจารย์สุปราณี ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลเด็ก กลับมาปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ เพ็ญนภา ฤทธิวงศ์ สุวรรณวงษ์ อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลเด็ก กลับมาปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะมี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"รายละเอียด>>>
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดี ได้การรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)
ในระดับ Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ ได้การรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
อาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)เป็นคนแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ มศว
รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา แสงสว่าง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ แสงสว่าง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.คณานิตย์ แสงหิรัญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน กลับมาปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.ภารดี บุญเพิ่มอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ กลับมาปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบคุณ คุณปภัสรดา การะเกต บริษัท ดีดี ซัพพลาย 2020 จำกัด ที่มอบเครื่องสเเเกนอุณหภูมิรายละเอียด>>>
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 28 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด>>>
คณะพยาบาลศาสตร์ขอชื่นชมนางสาววิภาพรรณ โปรยบำรุง และ นางสาวกนกวรรณ ชมภูวิเศษ นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ได้ช่วยเหลือนิสิตชั้นปีที่ 1รายละเอียด>>>
นิสิต 5 คนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563รายละเอียด>>>
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ รายละเอียด>>>
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและปฏิบัติการทางการพยาบาลรายละเอียด>>>
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ (11 พฤศจิกายน) ครบรอบ 21 ปีขึ้น ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563รายละเอียด>>>
มอบประกาศนียบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นในด้านต่าง ๆ ประจำปี 2563รายละเอียด>>>
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความรายละเอียด>>>
ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมโครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 “ไหลประทีปล่องนที รายละเอียด>>>

ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯรายละเอียด>>>

รับการสัมภาษณ์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี รายละเอียด>>>

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 17 .รายละเอียด>>>

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศวรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ...รายละเอียด>>>
เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1 รายละเอียด>>>
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติืทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 31 1.รายละเอียด   2.ใบpayment>>>
พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดอาวุธฟื้นฟูผู้สูงอายุ   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดอาวุธฟื้นฟูผู้สูงอายุ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ...รายละเอียด>>>
การประเมิน ครั้งที่ 160th AUN-QA Program Assessment หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Science in Nursing Program Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University (SWU) เป็น 1 ใน 4 หลักสูตรที่ได้รับการประเมิน...รายละเอียด>>>
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ...รายละเอียด>>>
โครงการสัมพันธ์รักสายรหัส (เปิดสายรหัส) ขึ้น เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนิสิตรายละเอียด>>>

งานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช รายละเอียด>>>

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนความรู้ต่าง ๆ รายละเอียด>>>

โครงการอบรม "คุณธรรมนำใจ จริยธรรมนำสุข"
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จัดโครงการอบรม "คุณธรรมนำใจ จริยธรรมนำสุข เพื่อการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร" ขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 รายละเอียด>>>

โครงการปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุคนธ์ วรรธนะอมร รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับรายละเอียด>>>

พิธีจุดดวงประทีปเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาลสืบต่อไป รายละเอียด>>>
พิธีมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปีให้แก่นิสิตพยาบาลชั้นปี 2,3 และ 4  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่าน รายละเอียด>>>
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การทำแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด>>>