นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและปฏิบัติการทางการพยาบาลรายละเอียด>>>
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ (11 พฤศจิกายน) ครบรอบ 21 ปีขึ้น ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563รายละเอียด>>>
มอบประกาศนียบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นในด้านต่าง ๆ ประจำปี 2563รายละเอียด>>>
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความรายละเอียด>>>
ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมโครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 “ไหลประทีปล่องนที รายละเอียด>>>

ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯรายละเอียด>>>

รับการสัมภาษณ์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี รายละเอียด>>>

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 17 .รายละเอียด>>>

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศวรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ...รายละเอียด>>>
เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1 รายละเอียด>>>
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติืทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 31 1.รายละเอียด   2.ใบpayment>>>
พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดอาวุธฟื้นฟูผู้สูงอายุ   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดอาวุธฟื้นฟูผู้สูงอายุ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ...รายละเอียด>>>
การประเมิน ครั้งที่ 160th AUN-QA Program Assessment หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Science in Nursing Program Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University (SWU) เป็น 1 ใน 4 หลักสูตรที่ได้รับการประเมิน...รายละเอียด>>>
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ...รายละเอียด>>>
โครงการสัมพันธ์รักสายรหัส (เปิดสายรหัส) ขึ้น เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนิสิตรายละเอียด>>>

งานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช รายละเอียด>>>

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนความรู้ต่าง ๆ รายละเอียด>>>

โครงการอบรม "คุณธรรมนำใจ จริยธรรมนำสุข"
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จัดโครงการอบรม "คุณธรรมนำใจ จริยธรรมนำสุข เพื่อการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร" ขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 รายละเอียด>>>

โครงการปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุคนธ์ วรรธนะอมร รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับรายละเอียด>>>

พิธีจุดดวงประทีปเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาลสืบต่อไป รายละเอียด>>>
พิธีมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปีให้แก่นิสิตพยาบาลชั้นปี 2,3 และ 4  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่าน รายละเอียด>>>
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การทำแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด>>>