| หน้าแรกการวิจัยปฎิทินดำเนินงาน  |   English  |   
 
หน้าหลัก
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
  - ปี 2555
  - ปี 2556
  - ปี 2557
 แผนการดำเนินงาน
- แผนปฏิบัติการดำเนินการวิจัย2556
กำหนดการดำเนินงาน
  - ปี 2555
  - ปี 2556
  - ปี 2557
  โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
  - ปี 2555
  - ปี 2556
  - ปี 2557
ผลงานวิจัยของคณะ
บันทึกรับข้อมูลการวิจัย
 ความรู้จากงานวิจัยสู่ประชาชน
บูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน
คู่มือเสนอขอรับทุนเงินรายได้คณะ

-
-
-


ปี 2555
ปี 2556

ปี 2559
แบบฟอร์ม
ประมวลภาพกิจกรรม
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันยุทธศาสตร์ ทางปัญญาและวิจัย
 สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
 สำนักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ
 สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สถาบันคลังสมองของชาติ
สำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
 WORLD BANK
 

 

   ประชาสัมพันธ์

 
  
   ข่าวอบรม  

ขอเชิญผุ้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมโครงการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ :
Workshop on Scientific Writing for Journal Publication" ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ 
ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง คณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด>>>
ขอเชิญผู้บริหารและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดการความรู้(Lunch Talk) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องอาหาร ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด>>>
 
   ข่าวสนับสนุนทุนวิจัย  

 

Faculty of Nursing
งานเสนอร่างการวิจัย


  
 

 


ไปยังหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
SWU e-Journals
System
   
   

 

 

 


  

 
    รูปกิจกรรม