งานวิจัย  
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้
  1.แบบเสนอโครงการวิจัย
  2.แนวปฏิบัติหลังได้รับการรับรอง
  3.แนวปฏิบัติการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  4.เงื่อนไขการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
  5.กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
 

   หน้าหลัก  
  ประกาศยกย่องเชิดชูนักวิจัย  
  คณะกรรมการ  
  ฐานข้อมูลนักวิจัย  
  โครงการวิจัย  
  บทความวิจัย/
บทความวิชาการ
 
  ทรัพย์สินทางปัญญ มศว  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Created on: 2018