รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี >>>
รายละเอียด (ปิดการรับสมัคร)
 ใบสมัคร
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบสัมภาษณ์วิชาการระดับปริญญาโท (หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาต้น (รอบ 1) >>>
รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1>>>
รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1>>>
รายละเอียด
พระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดี ร่วมเข้าเฝ้า ฯ ทูลละอองพระบาท
>>>

รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปีศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล เรื่อง ทิศทางพยาบาลเวชปฏิบัติยุคใหม่
>>>

ประกาศรับสมัคร
เอกสารเชิญเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุพัตรา โลหะโรจน์วิเชียร (ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๘)
>>>

รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์ เพื่ออนาคตทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นออ.มศว)
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร
  

รับสมัครคัดเลือกนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์ เพื่ออนาคตทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นออ.มศว)
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุปราณ๊ ภู่ระหงษ์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ที่ได้รับปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด>>>
  

ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์ เพื่ออนาคตทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นออ.มศว) รายละเอียด>>>
   ประกาศยกเลิกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

ยินดีต้อนรับ อาจารย์วราภรณ์ ภูคา อาจารย์บรรจุใหม่ สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิเวชศาสตร์
รายละเอียด>>> 

ยินดีต้อนรับ ร.ต.อ.หญิง ศิรินทร์ทิพย์ บุญด้วยลาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ กลับมาปฏิบัติงาน หลังจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
รายละเอียด>>> 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด>>>
  

รับสมัครบุคลากรทางการพยาบาล เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 34 และ รุ่นที่ 35
รายละเอียด>>>
  

โครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่ : ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมโปสเตอร์ความรู้ พร้อมทำแบบประเมินเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้น
  รับชมโปสเตอร์ความรู้
  

รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 (รับสมัครตลอดทั้งปี) ผู้ที่สนใจสามารถเลือกรอบตามรายละเอียด ดังนี้
    รอบ PORT FOLIO
    รอบสอบความพร้อม