เปิดรับสมัคร ผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 32 (ศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 30 พฤษภาคม 2563)
รายละเอียด>>>

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1 รายละเอียด>>>
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติืทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 31 1.รายละเอียด   2.ใบpayment>>>
โครงการสัมพันธ์รักสายรหัส (เปิดสายรหัส) ขึ้น เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนิสิตรายละเอียด>>>

งานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช รายละเอียด>>>

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนความรู้ต่าง ๆ รายละเอียด>>>

โครงการอบรม "คุณธรรมนำใจ จริยธรรมนำสุข"
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จัดโครงการอบรม "คุณธรรมนำใจ จริยธรรมนำสุข เพื่อการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร" ขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 รายละเอียด>>>

โครงการปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุคนธ์ วรรธนะอมร รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับรายละเอียด>>>

พิธีจุดดวงประทีปเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาลสืบต่อไป รายละเอียด>>>
พิธีมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปีให้แก่นิสิตพยาบาลชั้นปี 2,3 และ 4  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่าน รายละเอียด>>>
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การทำแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด>>>