รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร
  

รับสมัครคัดเลือกนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์ เพื่ออนาคตทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นออ.มศว)
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุปราณ๊ ภู่ระหงษ์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ที่ได้รับปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด>>>
  

ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์ เพื่ออนาคตทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นออ.มศว) รายละเอียด>>>
   ประกาศยกเลิกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

ยินดีต้อนรับ อาจารย์วราภรณ์ ภูคา อาจารย์บรรจุใหม่ สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิเวชศาสตร์
รายละเอียด>>> 

ยินดีต้อนรับ ร.ต.อ.หญิง ศิรินทร์ทิพย์ บุญด้วยลาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ กลับมาปฏิบัติงาน หลังจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
รายละเอียด>>> 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด>>>
  

รับสมัครบุคลากรทางการพยาบาล เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 34 และ รุ่นที่ 35
รายละเอียด>>>
  

โครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่ : ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมโปสเตอร์ความรู้ พร้อมทำแบบประเมินเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้น
  รับชมโปสเตอร์ความรู้
  

รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 (รับสมัครตลอดทั้งปี) ผู้ที่สนใจสามารถเลือกรอบตามรายละเอียด ดังนี้
    รอบ PORT FOLIO
    รอบสอบความพร้อม

รับสมัครคัดเลือกนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์ เพื่ออนาคตทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นออ.มศว)
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยเอกหญิง ดร.วิภาวรรณ นำศรีเจริญกุล อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด>>>

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด>>>
   ประกาศรับสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
   ใบสมัคร
  

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรานุช พฤฒารัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
รายละเอียด>>>
  

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ช่วยศูนย์วัคซีน มศว "มศว อาสาทำความดีเพื่อพ่อ"..
Cr : รายการวันนี้มีเหตุ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด>>>

  

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ ปะธิเก อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
รายละเอียด>>>