ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ>>>
รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 >>>
สอบวัดความรู้พื้นฐาน
สอบสัมภาษณ์

 

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน>>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)

ประกาศ ผลการคัดกรองนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 ประเภททุน 1 ปี (หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)>>>
รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน)>>>
รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน)>>>
รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปีศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการพยาบาล เรื่อง แนวคิดสู่การปฏิบัติ: เวชปฏิบัติยุค NEXT NORMAL
ในสังคมพหุวัฒนธรรม >>>

ประกาศรับสมัคร
เอกสารเชิญเข้าร่วมประชุม

รับสมัครบุคลากรทางการพยาบาล เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 36-37
รายละเอียด>>>
เอกสารเชิญเข้าร่วมประชุม>>>

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน>>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน>>>
รายละเอียด

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ดาวรรณ หาญคำเถื่อน อาจารย์บรรจุใหม่ สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิเวชศาสตร์
รายละเอียด>>> 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 (รับสมัครตลอดทั้งปี) ผู้ที่สนใจสามารถเลือกรอบตามรายละเอียด ดังนี้
    รอบ PORT FOLIO
    อบสอบความพร้อม

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)