คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ช่วยศูนย์วัคซีน มศว เพื่อระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเรียน ..
Cr : ข่าวจาก สำนักข่าวไทย TNAMCOT
รายละเอียด>>>
  

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ช่วยศูนย์วัคซีน มศว เพื่อระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเรียน ..
Cr : ข่าวจาก M2F Monday to Friday
รายละเอียด>>>
  

ยินดีต้อนรับร้อยตำรวจเอกหญิงปทิตตา ทรวงโพธิ์ อาจารย์บรรจุใหม่สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาาคม 2564 รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพชรัตน์ รุจิพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด>>>
 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

รายละเอียด>>>
   
  

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

รายละเอียด>>>
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2564 (คัดเลือกรอบ 3)

    รายละเอียด...
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ3

    รายละเอียด...
   

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อิสราพงษ์ เป็นพุ่มพวง อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในโอกาสได้รับรางวัลงานวิจัยระดับ "ดีเด่น"
รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อริศยา วิชัยดิษฐ์ อาจารย์สาขาวิชาสุขภาพและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลงานวิจัยระดับ "ดีเด่น"
รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 รายละเอียด>>>

ยินดีต้อนรับอาจารย์อาทิตยา แก้วน้อย อาจารย์บรรจุใหม่สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา สุขวัจนี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลชุมชน เนื่องในโอกาสได้รับโล่ยกย่องเกียรติคุณ พยาบาลต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรครายละเอียด>>>

ยินดีต้อนรับ อาจารย์อริศยา วิชัยดิษฐ์ อาจารย์บรรจุใหม่ประจำวิชาสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด>>>

ยินดีต้อนรับ และ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นะฤเนตร จุฬากาญจน์ อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลชุมชน กลับมาปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ วรรธนะอมร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะและ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา สุธรรมมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"รายละเอียด>>>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช (คณบดี) ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บริหาร" ประจำปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีรายละเอียด>>>

 

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ร้อยเอกหญิงวิภาวรรณ นำศรีเจริญกุล อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลเด็ก กลับมาปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>
ยินดีต้อนรับ อาจารย์สุปราณี ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลเด็ก กลับมาปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>