ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.คณานิตย์ แสงหิรัญ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร>>>
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรานุช พฤฒารัตน์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร>>>
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัยทางการพยาบาล สาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล วิจัยเชิงบูรณาการ
จาก สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น>>>
รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธุ์ ได้รับรางวัล “กระบวนกรดีเด่น” โครงการ “การพัฒนาและขยายผลห้องเรียนเน็ตป๊าม้า
(Net PAMA Classroom) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล>>>
รายละเอียด

รับสมัคร บุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 (รับสมัครตลอดทั้งปี) ผู้ที่สนใจสามารถเลือกรอบตามรายละเอียด ดังนี้
    รอบ PORT FOLIO
    รอบสอบความพร้อม

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤติภาส ศานติเลาหกุล นักศึกษาช้้นปี ที่ 2 เข้ารับทุนมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17
รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริพร สมบูรณ์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชนุ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร>>>
รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ เรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุ้ม หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย สาขา “ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล” ประจำปี 2565-2566>>>
รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ไผ่ตระกูล สาขาวิชาการพยาบาลชุมชนุ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร>>>
รายละเอียด

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ >>>
รายละเอียด
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก >>>
รายละเอียด
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตรุ >>>
รายละเอียด
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ >>>
รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 37 >>>
รายละเอียด
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ >>>
รายละเอียด
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน >>>
รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุไรวรรณ นิกรปกรณ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร>>>
รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร>>>
รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรวรรณ จันทร์มณี สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร>>>
รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภารดี บุญเพิ่ม สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร>>>
รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567
    รอบ PORT FOLIO
    รอบสอบความพร้อม