งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา    หน้าหลัก  
  ข้อมูลการจัดการความรู้ KM ผู้ดำเนินการ/เกี่ยวข้อง
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล_2565 คณาจารย์
2. การเตรียมความพร้อมในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คณาจารย์
3. กระบวนการพัฒนางานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย งานการเงินและบัญชี
4. กระบวนการพัฒนางานการจัดระบบการใช้ห้อง LRC งานบริการการศึกษา
5. กระบวนการพัฒนางานพัสดุ : การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในโครงการฯ งานพัสดุ
6. กระบวนงานการเบิกค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุ่ม งานบริหารและธุรการ
7. การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างให้ทันเวลาตามแผนที่กำหนด งานคลังและพัสดุ
8. กระบวนการพัฒนางานระบบอาคารสถานที่และความปลอดภัย งานโสตและสารสนเทศ/อาคารสถานที่
9. การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือตารางเรียนกลาง งานบริการการศึกษา
10. การพัฒนากระบวนการปรับปรุงการติดตามระบบงานสารบรรณอย่างเป็นระบบ งานบริหารและธุรการ
     


Created on: 2018
 

  นโยบายการพัฒนาคุณภาพ  
  คณะกรรมการ  
  คู่มืองานพัฒนาคุณภาพ  
  รายงานผลการประเมินตนเอง  
       
การจัดการความรู้  
  กรรมการ  
  KM  
       
การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน  
  คณะกรรมการ  
  การควบคุมภายใน  
  การบริหารความเสี่ยง  
       
  ติดต่อฝ่ายประกันคุณภาพ