โครงการ "ปันสุข สู่น้อง">>>
รายละเอียด

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน >>>
รายละเอียด (ปิดการรับสมัคร)
 ใบสมัคร

รับสมัคร บุคลากรทางการพยาบาล เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 37-40
รายละเอียด>>>

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ3 >>>
รายละเอียด
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ >>>
รายละเอียด (ปิดการรับสมัคร)
 ใบสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ3 >>>
สอบวัดความรู้พื้นฐาน
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม)
สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร..เพ็ญนภา ฤทธิวงศ์ สุวรรณวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด>>>

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 36>>>
รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ2 >>>
รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 36 >>>
รายละเอียด
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2566
>>>

ประกาศรับสมัคร
รายละเอียดหลักสูตร
คู่มือการสมัคร

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำปีการศึกษา 256
รายละเอียด>>>

ประกาศรับสมัคร
รายละเอียดหลักสูตร
 คู่มือการสมัคร

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน >>>
รายละเอียด (ปิดการรับสมัคร)
 ใบสมัคร
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566
รอบ2
>>>
สอบวัดความรู้พื้นฐาน
สอบวัดความรู้พื้นฐาน(เพิ่มเติม)
สอบสัมภาษณ์

โครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา >>>
รายละเอียด

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก >>>
รายละเอียด (ปิดการรับสมัคร)
 ใบสมัคร
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  >>>
รายละเอียด (ปิดการรับสมัคร)
 ใบสมัคร
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ1 >>>
รายละเอียด