ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 รายละเอียด>>>

ยินดีต้อนรับอาจารย์อาทิตยา แก้วน้อย อาจารย์บรรจุใหม่สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา สุขวัจนี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลชุมชน เนื่องในโอกาสได้รับโล่ยกย่องเกียรติคุณ พยาบาลต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรครายละเอียด>>>

ยินดีต้อนรับ อาจารย์อริศยา วิชัยดิษฐ์ อาจารย์บรรจุใหม่ประจำวิชาสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด>>>

ยินดีต้อนรับ และ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นะฤเนตร จุฬากาญจน์ อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลชุมชน กลับมาปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ วรรธนะอมร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะและ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา สุธรรมมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"รายละเอียด>>>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช (คณบดี) ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บริหาร" ประจำปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีรายละเอียด>>>

 

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ร้อยเอกหญิงวิภาวรรณ นำศรีเจริญกุล อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลเด็ก กลับมาปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>
ยินดีต้อนรับ อาจารย์สุปราณี ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลเด็ก กลับมาปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ เพ็ญนภา ฤทธิวงศ์ สุวรรณวงษ์ อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลเด็ก กลับมาปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะมี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"รายละเอียด>>>
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดี ได้การรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)
ในระดับ Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ ได้การรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
อาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)เป็นคนแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ มศว
รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา แสงสว่าง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ แสงสว่าง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"รายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.คณานิตย์ แสงหิรัญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน กลับมาปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.ภารดี บุญเพิ่มอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ กลับมาปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรายละเอียด>>>

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบคุณ คุณปภัสรดา การะเกต บริษัท ดีดี ซัพพลาย 2020 จำกัด ที่มอบเครื่องสเเเกนอุณหภูมิรายละเอียด>>>
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 28 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด>>>
คณะพยาบาลศาสตร์ขอชื่นชมนางสาววิภาพรรณ โปรยบำรุง และ นางสาวกนกวรรณ ชมภูวิเศษ นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ได้ช่วยเหลือนิสิตชั้นปีที่ 1รายละเอียด>>>