รับสมัครบุคลากรทางการพยาบาล เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 35
รายละเอียด>>>
  

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก >>>
รายละเอียด
 ใบสมัคร (ปิดการรับสมัคร)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา >>>
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ในโอกาสได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น >>>
รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 3 >>>
รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 3 >>>
รายละเอียด
ประกาศ กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 34 >>>
รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ >>>
รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 34 >>>
รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2>>>
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ในโอกาสได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น >>>
รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ศิรินทร์ทิพย์ บุญด้วยลาน อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก >>>
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปีศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล เรื่อง ทิศทางพยาบาลเวชปฏิบัติยุคใหม่
>>>

ประกาศรายชื่อ

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (รอบ 2)
>>>

ประกาศรับสมัคร
รายละเอียดหลักสูตร
คู่มือการสมัคร

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (รอบ 2)
รายละเอียด>>>

ประกาศรับสมัคร
รายละเอียดหลักสูตร
 คู่มือการสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2>>>
รายละเอียด
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ >>>
รายละเอียด (ปิดการรับสมัคร)
 ใบสมัคร
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก >>>
รายละเอียด (ปิดการรับสมัคร)
 ใบสมัคร