คณะกรรมการบริหารคณะ Executive Faculty of Nursingผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช
คณบดี
Assistant Professor Dr. Vanida Visuthipanich
Deanผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
Assistant Professor Chadaporn Vatanavilai
Associate Dean for Administration and
Quality Developmentผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์ รัตนเสถียร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Assistant Professor Lawan Ratanasathein

Associate Dean for Academic and Research Affairsอาจารย์ ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
และวิเทศสัมพันธ์
Dr. Wimonwan Lertwongpaopun
Associate Dean for Student Development and Relations Internationalผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฏาภรณ์ วัฒนวิไล
รักษาการ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
Assistant Professor Chadaporn Vatanavilai
Acting Head of Pediatric Nursing Departmentอาจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Dr. Nilapa Jiraradtanawanna

Acting Head of Community Health
Nursing Department
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร.เอื้อญาติ ชูชื่น
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Associate Professor Col. Ying, Dr. Uayart
Chuchuen

Head of Mental Health and Psychiatric Nursing Department


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Assistant Professor Dr. Duangduan
Rattanamongkolgul

Head of Adult and Gerontological Nursing Departmentผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์ รัตนเสถียร
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
Assistant Professor Lawan Ratanasathein
Acting Head of Materal-Newborn Nursing and
Midwifery Department
นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
Mr. Watchai Phiriyasrikaew

Director of the Dean's Office

Created on: 2015    

 

ข้อมูลและสถิติ
แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติ
บันทึก คณะพยาบาลศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณ
อัตลักษณ์นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์
 
การบริหาร
โครงสร้างองค์กร
สารจากคณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้บริหาร
สำนักงานคณบดี
 
ติดต่อเรา
แผนที่ มศว
ข้อมูลการเดินทาง
ติดต่อ สอบถาม
 
สื่อสังคมออนไลน์
เฟชบุ๊ก