ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล จัดตั้งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และช่วยสนับสนุนการผลิตพยาบาล  เพื่อตอบสนองความต้องการของประ เทศชาติ มีประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งดังนี้
แผนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา ลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534    โดยเป็นโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้ความรับ ผิดชอบของสำนักงานอธิการบดี
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2536  มหาวิทยาลัยฯ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อดำเนินการ จัดทำโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ และโครงการจัดตั้ง  คณะพยาบาลศาสตร์ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7   (พ.ศ. 2535- 2539)

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2538  มหาวิทยาลัยฯได้โอนความรับผิดชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์จากสำนักงานอธิการบดี  ไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นโครงการภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์  โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประสานงานขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ รองศาส ตราจารย์ดร.ทัศนา บุญทอง ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล     ทำ หน้าที่ประธานโครงการจัด ตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตร์ซึ่ง รองศาสตราจารย์ดร.ทัศนา  บุญทอง  ได้เสนอความเห็นว่าเพื่อให้การจัดการศึกษาวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งสถาบันการศึกษาใหม่นี้น่าจะเป็น คณะวิชามากกว่าภาค วิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการ และเพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เกิดขึ้น โดยทันต่อการเตรียมเปิดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์  ดร. ทัศนา  บุญทอง  จึงได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุดโดยได้ใช้ทีมอาจารย์อาวุโสของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการทั้งหมด  และใช้คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ประชุมตลอดระยะเวลาของการเตรียมการจัดตั้ง โดยได้จัดทำหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำงบประมาณการก่อสร้างอาคารซึ่งเสนอขอได้ทันในปีงบประมาณ 2540

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2540  คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ  ซึ่งมี  รองศาสตราจารย์  ดร.ทัศนา    บุญทอง เป็นประธาน ได้นำเสนอหลักสูตรและโครงการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อทบวง มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเสนอ ปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการ จัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตร์ในคณะแพทยศาสตร์ เป็นโครง การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับอนุมัติ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2540  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรองศาสตราจารย์   ดร. สุมณฑา  พรหมบุญ อธิการบดีในขณะนั้น ได้มีคำสั่งแต่ง ตั้งคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ชุดเดิมให้ทำหน้าที่บริหารโครงการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  1225/2540 ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2540

วันที่ 25 กันยายน 2540  มหาวิทยาลัยฯ  ได้นำหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ แต่เนื่องจากประเทศประ สบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐ กิจ  รัฐบาลโดยมติคณะรัฐ มนตรี  ได้มีนโยบายชะลอการจัดตั้งหรือเพิ่มหน่วยงานใหม่ทั้ง หมดในแผน พัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาระยะที่ 8 ไว้ก่อน
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จึงบริหารจัด การโครงการระดับคณะวิชา ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ โดยแยกการบริหารจัดการออกจากคณะแพทยศาสตร์ เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมและวางแผนในการเปิดรับนิสิต  โดยใช้สำนักงานชั่วคราวอยู่ที่อาคาร17 ชั้น 15 ห้อง 17-1521 และ 17-1522 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดินจำนวน  158  ล้านบาท  เพื่อก่อสร้างอาคารถาวรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  การก่อสร้างอาคารได้เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2540  ณ ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  การก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2543  และดำเนินการเป็นอาคารที่ทำการคณะพยาบาลศาสตร์  ในปี พ.ศ.  2544  การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี  ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ องครักษ์ทั้งหมด ในปี  พ.ศ.  2545

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ทบวง มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามที่โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เสนอและอนุมัติให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนได้  และได้เสนอให้ กพ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรก จำนวน 36 คน โดยระยะแรกนี้  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1  และชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาต้น) การศึกษาในหมวดวิชาชีพทั่วไป และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ส่วนวิชาในภาคการ    ศึกษาปลาย   ชั้นปีที่ 2  เป็นต้นไป  จัดการเรียนการสอน      ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.  2543  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้มีประกาศให้โครงการจัดตั้ง       คณะพยาบาลศาสตร์ มีสถานภาพเป็นคณะวิชา โดยเป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามมติสภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2543  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543       สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานโครง การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นรักษาราชการคณบดี  คณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง  จากมหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตให้      รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง  ซึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ใช้เวลาราชการบางส่วน ในการดำเนินงานและบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2538  จนถึงตุลาคม พ.ศ. 2545  และเมื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง  เกษียณอายุราชการแล้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์       ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม  พ.ศ.  2545  ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 002/2546  ลงวันที่ 7  มกราคม  พ.ศ.  2546

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรก จำนวน 80 คน

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2548 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ และเปิดรับนิสิตรุ่นแรก จำนวน 97 คน

 

ข้อมูลและสถิติ
แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติ
บันทึก คณะพยาบาลศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณ
อัตลักษณ์นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหาร
โครงสร้างองค์กร
สารจากคณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้บริหาร
สำนักงานคณบดี
 
ติดต่อเรา
แผนที่ มศว
ข้อมูลการเดินทาง
ติดต่อ สอบถาม
ติชม เสนอแนะ
สื่อสังคมออนไลน์
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube