บันทึกคณะพยาบาลศาสตร์

ประวัติความเปลี่ยนแปลงและความเป็นมาของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปพอสังเขปตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2534   แผนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
    โครงการจัดตั้ง "ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดี"
พ.ศ. 2536 12 กรกฎาคม แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด
    เพื่อดำเนินการ "โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ"
พ.ศ. 2538 20 กันยายน มหาวิทยาลัยฯได้โอนความรับผิดชอบ ไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์
    โดยปรับ "เป็นโครงการภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ "
 พ.ศ. 2540  5 มีนาคม คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์  ดร.ทัศนา    บุญทอง เป็นประธาน
    นำเสนอ "หลักสูตรและโครงการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อทบวง มหาวิทยาลัย"
  25 เมษายน ได้รับอนุมัติ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  25 กันยายน มหาวิทยาลัยฯ  ได้นำหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย"
    ได้รับ "ความเห็นชอบในหลักการและให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน"
พ.ศ. 2541 11 พฤศจิกายน ทบวง มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     
พ.ศ. 2542 1 พฤษภาคม เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรก จำนวน 36 คน
พ.ศ. 2543 10 เมษายน ประกาศให้โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มีสถานภาพเป็นคณะวิชา
  10 กรกฎาคม สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นรักษาราชการคณบดี
พ.ศ. 2545 23 ธันวาคม คำสั่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง ปฏิบัติงานตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ 
พ.ศ. 2546 2 มิถุนายน เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรก จำนวน 80 คน
พ.ศ. 2548 6 มิถุนายน เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ โดยเปิดนิสิตรุ่นแรก จำนวน 97 คน
     

  

ข้อมูลและสถิติ
แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติ
บันทึก คณะพยาบาลศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณ
อัตลักษณ์นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหาร
โครงสร้างองค์กร
สารจากคณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้บริหาร
สำนักงานคณบดี
 
ติดต่อเรา
แผนที่ มศว
ข้อมูลการเดินทาง
ติดต่อ สอบถาม
ติชม เสนอแนะ
สื่อสังคมออนไลน์
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube