แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต และคณะพยาบาลศาสตร์ยังได้รับมอบหมายจากสภาการพยาบาลให้เป็นสถาบันหลักในการจัด การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5. การจัดประชุมวิชาการ / ฟื้นฟูวิชาการ สภาพทางกายภาพของหนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย 15,450.67 ตารางเมตร และมีพื้นที่ภายนอกรวม 7 ไร่

ปรัชญา (Philosophy) ความรู้คู่คุณธรรม นำคุณภาพชีวิตสู่สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision) องค์กรชั้นนำระดับอาเซียนที่มุ่งผลิตพยาบาลคุณภาพที่มีความเอื้ออาทร

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลทุกระดับที่มีองค์ความรู้ในการให้บริการสุขภาพ ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ ที่ต่อยอดองค์ความรู้และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งการเรียนการสอน และการตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการทางด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพและชุมชน

สมรรถนะหลัก (Corecompetency) มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

ค่านิยมองค์กร (Core Value)คือ CARE
C: (Caring) ความเอาใจใส่ เอื้ออาทรและให้ความสำคัญต่อลูกค้า 
A: (Accountability) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
R: (Royalty/Unity) มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสำเร็จขององค์กร
E: (Ethic) สร้างคนดี มีคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์กร มุ่งมั่นใส่ใจให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยความเอื้ออาทร 

ข้อมูลและสถิติ
แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติ
บันทึก คณะพยาบาลศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณ
อัตลักษณ์นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์
 
การบริหาร
โครงสร้างองค์กร
สารจากคณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้บริหาร
สำนักงานคณบดี
 
ติดต่อเรา
แผนที่ มศว
ข้อมูลการเดินทาง
ติดต่อ สอบถาม
 
สื่อสังคมออนไลน์
เฟชบุ๊ก