แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตพยาบาล  ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 จากการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีแผนการผลิตพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ   และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของประเทศ รวมทั้งตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย   ให้มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2540 รศ.ดร.สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ได้ประสานให้  รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้น มาเป็นประธานโครงการฯ พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และจัดตั้งคณะฯ ยื่นต่อทบวงมหาวิทยาลัย โดยได้รับอนุมัติหลักสูตร  และ ก.พ.พิจารณารับรองคุณวุฒิ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 เปิดสอนรุ่นแรก ในปีการศึกษา พ.ศ. 2542  ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ณ อาคารศรีนครินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้โปรดพระราชทานนาม ซึ่งนับเป็นความผูกพันของบุคลากรต่อพระองค์ท่าน และสมเด็จย่า

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
2. ผลิตงานวิจัยด้านการพยาบาล
3. บริการวิชาการด้านโครงการอบรมและสุขภาพชุมชน

วิสัยทัศน์ : (Vision)
เป็นองค์กรคุณภาพระดับประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีจิตสำนึกสาธารณะ

ค่านิยมองค์กร : (Core Value) คือ CARE
Caring ความเอาใจใส่ เอื้ออาทรและให้ความสำคัญต่อลูกค้า : ความเอาใจใส่ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยรับฟังเสียงจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธกิจ
Accountability รับผิดชอบต่อสังคม : มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการกระทำของตนเองในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรและประโยชน์ต่อสังคม
Relationship/Unity ความเป็นหนึ่งเดียว : การที่บุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ความผูกพันกันเพื่อสู่มุ่งความสำเร็จขององค์กร
Ethic สร้างคนดี มีคุณธรรม : ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต

วัฒนธรรมองค์กร
1.ทำงานเป็นทีม
2.มีความสามัคคี

สมรรถนะหลัก : (Corecompetency) 
1. เชี่ยวชาญการสอนศาสตร์ทางการพยาบาล
2. ทำวิจัยเพื่อประโยชน์ของสังคม
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและชุมชน

Created on: 2018
 

ข้อมูลและสถิติ
แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติ
บันทึก คณะพยาบาลศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณ
อัตลักษณ์นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหาร
โครงสร้างองค์กร
สารจากคณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้บริหาร
สำนักงานคณบดี
 
ติดต่อเรา
แผนที่ มศว
ข้อมูลการเดินทาง
ติดต่อ สอบถาม
ติชม เสนอแนะ
สื่อสังคมออนไลน์
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube