แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตพยาบาล  ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 จากการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีแผนการผลิตพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ   และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของประเทศ รวมทั้งตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย   ให้มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2540 รศ.ดร.สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ได้ประสานให้  รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้น มาเป็นประธานโครงการฯ พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และจัดตั้งคณะฯ ยื่นต่อทบวงมหาวิทยาลัย โดยได้รับอนุมัติหลักสูตร  และ ก.พ.พิจารณารับรองคุณวุฒิ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 เปิดสอนรุ่นแรก ในปีการศึกษา พ.ศ. 2542  ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ณ อาคารศรีนครินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้โปรดพระราชทานนาม ซึ่งนับเป็นความผูกพันของบุคลากรต่อพระองค์ท่าน และสมเด็จย่า

พันธกิจ  

  1. ผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
  3. บริการวิชาการทางด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ : (Vision)
เป็นองค์กรคุณภาพระดับประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีจิตสาธารณะ

ค่านิยมองค์กร : (Core Value) คือ CARE
Caring หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตสังคมของบุคคลอื่น
Accountability หมายถึง มีความเอาใจใส่ ตั้งใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ภายในส่วนงาน หน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย ยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและส่วนรวม
Royalty/ Unity หมายถึง มีความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสำเร็จขององค์กรโดยเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทำงาน ให้เกียรติ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม
Ethic หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจา เชื่อถือและไว้วางใจได้เสมอ

วัฒนธรรมองค์กร :

  1. ทำงานเป็นทีม
  2. มีความสามัคคี

สมรรถนะหลัก : (Corecompetency) 

  1. เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลแบบ active learning
  2. ผลิตพยาบาลที่มีจิตสาธารณะ
  3. การจัดบริการวิชาการที่มุ่งพัฒนาวิชาชีพCreated on: 2018
 

ข้อมูลและสถิติ
แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติ
บันทึก คณะพยาบาลศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณ
อัตลักษณ์นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหาร
โครงสร้างองค์กร
สารจากคณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้บริหาร
สำนักงานคณบดี
 
ติดต่อเรา
แผนที่ มศว
ข้อมูลการเดินทาง
ติดต่อ สอบถาม
ติชม เสนอแนะ
สื่อสังคมออนไลน์
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube