งานบริหารและธุรการ

 
นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
และรักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


นางสาวนภาพร ศรีโพธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวสิร์ดาภัทร สุขฉวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายณัฎฐชัย แสงบุตร
บุคลากรนายบุญกอง ราตรีวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 นางนงนุช จิตตสงัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวชิร ขจรจิตร์จรุง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาว่าที่ ร.ต.สัมภาษณ์ จันทคนธ์
ผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษานายอุทัย เกษร
พนักงานขับรถ

 

นายยุทธิชัย เนื่องจากฉิม
พนักงานขับรถ


 

นางสาวอัญชลี กิจพิทักษ์
พนักงานประจำตึก