งานบริหารและธุรการ

 


นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวนภาพร ศรีโพธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวสิร์ดาภัทร สุขฉวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายณัฎฐชัย แสงบุตร
บุคลากรนายวชิร ขจรจิตร์จรุง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 ว่าที่ ร.ต.สัมภาษณ์ จันทคนธ์
ผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา
นางนงนุช จิตตสงัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายบุญกอง ราตรีวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายอุทัย เกษร
พนักงานขับรถ

 

นายยุทธิชัย เนื่องจากฉิม
พนักงานขับรถ


 

นางสาวอัญชลี กิจพิทักษ์
พนักงานประจำตึก