บุคลากร สำนักงานคณบดี

ว่าที่ ร.ต.สัมภาษณ์ จันทคนธ์
ผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา

ข้อตกลงหน้าที่การทำงาน
ตัวชี้วัดผลงาน KPI
ตัวชี้วัดผลงาน

ย้อนกลับ