งานการคลังและพัสดุ


นางสาวชดา เกิดโภคา
หัวหน้างานการคลังและพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสรัลชนา นครคง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวกาญจนา สุขสง่า
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางภคอร ขุขันธิน
นักวิชาการพัสดุนางสาวณปภัช นิ่มสง่า
นักวิชาการพัสดุนางสาวเสาวลักษณ์ สรรเพชร
นักวิเคราะห์นนโยบายและแผน