บุคลากร สำนักงานคณบดี

นางสาวสิร์ดาภัทร สุขฉวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อตกลงหน้าที่การทำงาน
ตัวชี้วัดผลงาน KPI
ตัวชี้วัดผลงาน

ย้อนกลับ