บุคลากร สำนักงานคณบดี

นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
และรักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ตัวชี้วัดผลงาน KPI
ตัวชี้วัดผลงาน

ย้อนกลับ