บุคลากร สำนักงานคณบดี

นายวชิร ขจรจิตร์จรุง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ข้อตกลงหน้าที่การทำงาน
ตัวชี้วัดผลงาน KPI
ตัวชี้วัดผลงาน

ย้อนกลับ