บุคลากร สำนักงานคณบดี

นายอุทัย เกษร
พนักงานขับรถ

ข้อตกลงหน้าที่การทำงาน
ตัวชี้วัดผลงาน KPI
ตัวชี้วัดผลงาน

ย้อนกลับ