สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก Department of Pediatric Nursing

 

 

ปรัชญา
ความรู้และความสามารถด้านสุขภาวะของเด็กและวัยรุ่น  เป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคม

ปณิธาน
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดรับกับนโยบายการปฏิรูปสุขภาพ ให้การบริการวิชาการแก่สังคมในด้านสุขภาพอนามัยของเด็กและวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น ตลอดจนสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรในองค์กรดำเนินชีวิตภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย

วิสัยทัศน์
มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถดูแลสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น โดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานของการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

พันธกิจ
1)  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กและวัยรุ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2) สร้างผลงานวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การบริการพยาบาล การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชน การแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
3) ให้บริการวิชาการทางสุขภาพเด็กและวัยรุ่นแก่สังคมและบุคลากรในวิชาชีพ
4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการสร้างความร่วมมือกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพในเด็กและวัยรุ่นที่มีสุขภาพดีและเจ็บป่วย รวมทั้งครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2) จัดประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเด็กที่มุ่งเน้นประสบการณ์ในสถานการณ์จริง   เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนนำไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงทั้งบนคลินิกและในชุมชน  ตลอดจนสามารถสร้างสัมพันธภาพและร่วมทำงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทุกระดับ
3) ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การบริการพยาบาลที่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัยของเด็กและวัยรุ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลเด็ก
4) จัดบริการวิชาการแก่ชุมชนในการส่งเสริมละพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กและวัยรุ่น
5) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตยในองค์กร

 
ผศ. ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

 

 ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท์
คณบดีอาจารย์ ดร.วานิด ด้วงเดช
อาจารย์


อาจารย์ ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม
อาจารย์

 อาจารย์ชุติมาภรณ์ กังวาฬ
อาจารย์

อาจารย์วรานุช พฤฒารัตน์
อาจารย์
ลาศึกษาต่อปริญญาเอกอาจารย์เพ็ญนภา ฤทธิวงศ์ สุวรรณวงษ์
อาจารย์
ลาศึกษาต่อปริญญาเอกอาจารย์สุปราณี ภู่ระหงษ์
อาจารย์
ลาศึกษาต่อปริญญาเอก


ร้อยเอกหญิงวิภาวรรณ นำศรีเจริญกุล
อาจารย์
ลาศึกษาต่อปริญญาเอก