บุคลากรสำนักงานคณบดี

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ การแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์สื่อโสตฯ ห้องเรียน ห้องประชุม ขั้นตอนการขอใช้รถคณะฯ(แบบใช้ในการขึ้นฝึกปฏิบัติ)
ขั้นตอนการขอปรับคุณวุฒิและปรับฐานเงินเดือนตามคุณวุฒิ การควบคุมดูแลอุปกรณ์โสตฯ ประจำห้องเรียน (เวช.) ขั้นตอนการขอใช้รถคณะฯ(แบบใช้รถคณะฯ)
ขั้นตอนการขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ การคืนอุปกรณ์โสตฯ ขั้นตอนการขอใช้รถคณะฯ(แบบใช้รถจ้าง)
ขั้นตอนการขออนุมัติอัตราบรรจุนักเรียนทุน การติดตั้งอุปกรณ์สื่อโสตในห้องประชุม ขั้นตอนการรับเอกสาร
ขั้นตอนการขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย การติดตั้งอุปกรณ์โสตฯ กิจกรรมคณะและนิสิต ขั้นตอนการส่งเอกสาร
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณวุฒิ การถ่ายรูปกิจกรรม การขอใช้ห้องประชุม
ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติอาชญากร การทำประกาศลงหน้าเว็บไซต์ การแจ้งซ่อมรถยนต์
ขั้นตอนการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน การยืมอุปกรณ์โสตฯ ออกนอกคณะของนิสิต งานค่าสาธารณูปโภค
ขั้นตอนการลาออก การยืมอุปกรณ์ออกนอกคณะ งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค
ขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงินเดือน ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ จดหมายข่าว
ขั้นตอนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย งานซ่อมคอมพิวเตอร์ กรณีระบบปฏิบัติการเสีย ( Microsoft windows)
งานบำรุงรักษา
ขั้นตอนการขอบัตร งานผลิตสื่อ
ขั้นตอนขอขยายเวลา จัดทำป้ายโปสเตอร์และป้ายประกาศ
ขั้นตอนการหนังสือรับรอง จัดทำโปสเตอร์และป้ายประกาศ
ขั้นตอนเปลี่ยนสถานพยาบาล บีนทึกภาพนิ่งและวีดีโอ
ขั้นตอนรายงานผลการศึกษา ประสานงานในการทำประกาศลงหน้าเว็บไซต์
ขั้นตอนลาศึกษาต่อ
การทำสัญญาจ้าของพนักงานมหาวิทยาลัย
การขออนุญาตเดินทางไปราชการ-1
การลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
การลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน