งานบริการการศึกษา

 

นางสาวนันธิยา รักซ้อน
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษานางสาวธญา กปิ่นชรานนท์
นักวิชาการศึกษานางสาวสุกัญญา เดวิเลาะ
นักวิชาการศึกษานางสุธาวี จินตกสิกรรม
นักวิชาการศึกษานางสาวฐานิศรา ปัญญาภา
นักวิชาการศึกษานางสาวทัศวรรณ ภมรนาค
นักวิชาการศึกษานางสาวนวมลลิ์ ประดิษฐ์วงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 นางยุภา บาฮา
ผู้ปฏิบัติงานห้องวิทยาศาสตร์
การพยาบาล