งานบริการการศึกษา

นางสาวนันธิยา รักซ้อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
Miss Nuntiya Ragson
Educator Professional level
Head of Educational Services


นางสาวธญา กปิ่นชรานนท์
นักวิชาการศึกษา
Miss Thaya Kapincharanon
Educator
นางสาวสุกัญญา เดวิเลาะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Miss Sukanya Dowilioe
Educator Professional level
นางสุธาวี จินตกสิกรรม
นักวิชาการศึกษา
Mrs. Sutavee Jintakasikum
Educator
นางสาวฐานิศรา ปัญญาภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Miss Tanisara Panyapa
Educator Professional level


นางสาวทัศวรรณ ภมรนาค
นักวิชาการศึกษา
Miss Thasavan Pamannak
Educatorนางสาวนวมลลิ์ ประดิษฐ์วงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Miss Nawarmon Praditwong
General Administration Officer
Professional levelนางสาวศิริพร จีนหวาด
นักวิชาการศึกษา
Miss Siriporn Jeenhward
Educatorนางสาวประไพพิมพ์ ไทยประยูร
นักวิชาการศึกษา
Miss Prapaipim Thaiprayoon
Educatorนางสาวจิดาภา สาริวงค์
นักจัดการงานทั่วไป
Miss Jidapa Sariwong
General Administration Officer
นางสาวยุภา บาฮา
พนักงานบริการ
Miss Yupha Baha
Service Officer