งานบริการการศึกษา 
นางสาวนันธิยา รักซ้อน
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา


นางสาวธญา กปิ่นชรานนท์
นักวิชาการศึกษานางสาวสุกัญญา เดวิเลาะ
นักวิชาการศึกษา


นางสุธาวี จินตกสิกรรม
นักวิชาการศึกษา


นางสาวฐานิศรา ปัญญาภา
นักวิชาการศึกษา


นางสาวทัศวรรณ ภมรนาค
นักวิชาการศึกษานางสาวนวมลลิ์ ประดิษฐ์วงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิริพร จีนหวาด
นักวิชาการศึกษา
นางสาวยุภา บาฮา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล