งานบริการการศึกษา

นางสาวนันธิยา รักซ้อน
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
Miss Nuntiya Ragson
Head of Educational Services
Educator


นางสาวธญา กปิ่นชรานนท์
นักวิชาการศึกษา
Miss Thaya Kapincharanon
Educator
นางสาวสุกัญญา เดวิเลาะ
นักวิชาการศึกษา
Miss Sukanya Dowilioe
Educator
นางสุธาวี จินตกสิกรรม
นักวิชาการศึกษา
Mrs. Sutavee Jintakasikum
Educator
นางสาวฐานิศรา ปัญญาภา
นักวิชาการศึกษา
Miss Tanisara Panyapa
Educator


นางสาวทัศวรรณ ภมรนาค
นักวิชาการศึกษา
Miss Thasavan Pamannak
Educator


นางสาวนวมลลิ์ ประดิษฐ์วงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
Miss Nawarmon Praditwong
General Service Officer


นางสาวศิริพร จีนหวาด
นักวิชาการศึกษา
Miss Siriporn Jeenhward
นางสาวยุภา บาฮา
พนักงานบริการ
Miss Yupha Baha
Service Officer