ติดต่อ /สอบถาม Contact/ Query
ติดต่อ Contact หน่วยงาน Department เบอร์โทร Telephone number
(02) 649-5000
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ Dean   21801
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ Associate Dean for Administration and Quality Development 21803
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย Associate Dean for Academic and Research Affairs 21833
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ Associate Dean for Student Development and Relations International 21804
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี Director of the Dean's Office 21832
     

สำนักงานคณบดี    
สำนักงานคณบดี/เรื่องทั่วไป Dean's office/General สำนักงานคณบดี Dean's office 21832, 27711
การรับนิสิตใหม่ New student enrollment งานบริการการศึกษา Educational service 21800, 21821
งานทะเบียนนิสิตและสถิติ Student registration and statistics งานบริการการศึกษา Educational service 21800, 21821
งานจัดการเรียนการสอน Teaching Management งานบริการการศึกษา Educational service 21800, 21821
งานพัฒนาหลักสูตร Curriculum Development งานบริการการศึกษา Educational service 21800, 21821
งานกิจการนิสิต Student Affairs งานบริการการศึกษา Educational service 21802
งานการเงินและบัญชี Finance and Accounting งานคลังและพัสดุ Finance and Procurement 21824 ,21825
งานพัสดุ Procurement งานคลังและพัสดุ Finance and Procurement 21820
งานประกันคุณภาพการศึกษา Educational Quality Assurance Section งานคลังและพัสดุ Finance and Procurement 21828
งานนโยบายและแผน Policies and plans งานคลังและพัสดุ Finance and Procurement 21828
งานบุคคล personal งานบริหารและธุรการ Administrative and Clerical Division 21831 ,21816
งานทะเบียนประวัติ Resume registration งานบริหารและธุรการ Administrative and Clerical Division 21831 ,21816
งานยานพาหนะ Vehicle work งานบริหารและธุรการ Administrative and Clerical Division 21843
งานอาคารและสถานที่ Building and premises งานบริหารและธุรการ Administrative and Clerical Division 21843
งานธุรการและงานสารบรรณ Administration and Correspondent งานบริหารและธุรการ Administrative and Clerical Division 21843
     

สาขาวิชา    
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก Department of Pediatric Nursing 21891
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน Department of Community Health Nursing   21865
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ Department of Mental Health and Psychiatric Nursing 21871
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Department of Adult and Gerontological Nursing    21872
สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ Department of Maternal-Child Nursing and Midwifery Nursing 21810
     
     
     

 

ข้อมูลและสถิติ
แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติ
บันทึก คณะพยาบาลศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณ
อัตลักษณ์นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์
 
การบริหาร
โครงสร้างองค์กร
สารจากคณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้บริหาร
สำนักงานคณบดี
 
ติดต่อเรา
แผนที่ มศว
ข้อมูลการเดินทาง
ติดต่อ สอบถาม
 
สื่อสังคมออนไลน์
เฟชบุ๊ก