งานบริการวิชาการ  
กิจกรรม
 
โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพและการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการ สร้างเสริมพัฒนาการกายจิตสังคม
โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่มในชุมชนเขตอำเภอองครักษ์ อย่างมีส่วนร่วม
โครงการ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดนครนายก
โครงการการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน : ภายใต้การมีส่วน 
โครงการ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วม
โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดนครนายก
โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ และการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม
โครงการสร้างความฉลาดรู้ด้านเพศแบบบูรณาการในเด็กชั้นประถมศึกษา
โครงการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้ปกครองเพื่อทักษะการคิด
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ

  

 

  หน้าหลัก  
  คณะกรรมการ  
  แผนปฏิบัติการบริการวิชาการ  
  ปฏิทินกิจกรรม
 
  หลักสูตรอบรมระยะสั้น  
  โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
     
     
     
     
       
       
       

Created on: 2018