งานบริการวิชาการ  
แผนปฏิบัติการบริการวิชาการ
 
  •   แผนปฏิบัติการยุทธ 3 บริการวิชาการ
  •   สรุปโครงการ บก. ปีการศึกษา 2558-2561
  •   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)

 
 
 
 
 
 
 

  

 

  หน้าหลัก  
  คณะกรรมการ  
  แผนปฏิบัติการบริการวิชาการ  
  ปฏิทินกิจกรรม
 
  หลักสูตรอบรมระยะสั้น  
  โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
     
     
     
     
       
       
       

Created on: 2018