งานบริการวิชาการ  
หลักสูตรอบรมระยะสั้น
 
  •   หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  •  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
  •  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การล้างไตทางช่องท้อง)
  •  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

      

  

 

  หน้าหลัก  
  คณะกรรมการ  
  แผนปฏิบัติการบริการวิชาการ  
  ปฏิทินกิจกรรม
 
  หลักสูตรอบรมระยะสั้น  
  โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
     
     
     
     
       
       
       

Created on: 2018