บุคลากรสำนักงานคณบดี

งานบริหารและธุรการ


Eiffel tower

นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
และรักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา