ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมฟื้่นฟูวิชาการ CNEU 30 หน่วย

ขอเชิญพยาบาล พยาบาลเวชปฏิบัติ บุคลากรทางการพยาบาล หรือผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 12 เรื่องการรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด>>>

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจาปีการศึกษา 2558 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -

มศว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธาน ร่วม

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มศว องครักษ์
ขอเชิญสาวสวยอายุ 16-35 ปี เข้าร่วมประกวดงาน "ลอยกระทงกลางกรุง ณ ทุ่ง มศว"
นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ถึงแก่อนิจกรรม
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี
สภานิสิต มศว ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ "ปั่นกันกั้นโกง ครั้งที่ 2"
จดหมายข่าว HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2558
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 
 
22 พฤศจิกายน 2558   05:00
โครงการ "ปั่นกันกั้นโกง ครั้งที่ 2"...
25 พฤศจิกายน 2558   17:30 - 22:00
โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 25...
26 พฤศจิกายน 2558   08:30 - 12:00
วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี...
27 พฤศจิกายน 2558   09:00
SWU OPEN HOUSE 2015...
28 พฤศจิกายน 2558   09:00
SWU OPEN HOUSE 2015...