แผนปฎิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์
  1. แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์
  2. แผนปฎิบัติราชการ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
  3. แผนปฎิบัติราชการคณะพยาบาลศาสตร์
ติดต่อสอบถามได้ที่
Faculty of Nursing Web Site
หรือ
โทร.02-649-5000 ต่อ 21800 FAX. 02-649-5000 ต่อ 21823