รายชื่อคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
....
อาจารย์ ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์

ประธานกรรมการ

...
อาจารย์ ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม

กรรมการ

...

อาจารย์วิไลกุล หนูแก้ว
กรรมการ

...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์

กรรมการ

...
อาจารย์กฤตยา แสวงทรัพย์

กรรมการ

...
อาจารย์ขนิษฐา วิศิษฎ์เจริญ

กรรมการ

...
อาจารย์ชุติมาภรณ์ กังวาฬ

กรรมการ

...
อาจารย์ ดร.อริสรา สุขวัจนี

กรรมการ

...
นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว

กรรมการ

...
นายวชิร ขจรจิตร์จรุง

กรรมการ

Responsive image
นางสาวสรัลชนา นครคง

กรรมการ

Responsive image
นายณัฏฐชัย แสงบุตร

กรรมการและเลขานุการ

...
นางภคอร ขุขันธิน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
Faculty of Nursing Web Site
หรือ
โทร.02-649-5000 ต่อ 21800 FAX. 02-649-5000 ต่อ 21823