รายชื่อคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
....
อาจารย์ วิไลกุล หนูแก้ว

ประธานกรรมการ

...
อาจารย์ อ้อมจิต ว่องวาณิช

กรรมการ

...
ผู้ช่วยศาตราจารย์
ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ

กรรมการ

...
ดร.อริสรา สุขวัจนี

กรรมการ

...
อาจารย์บุศรา แสงสว่าง

กรรมการ

...
ผู้ช่วยศาตราจารย์
ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ

กรรมการ

...
ร้อยเอกหญิงวิภาวรรณ นำศรีเจริญกุล

กรรมการ

...
อาจารย์ ดร.ณัชลรา จันทร์เอี่ยม

กรรมการ

...
อาจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะมี

กรรมการ

...
อาจารย์นะฤเนตร จุฬากาญจน์

กรรมการ

Responsive image
อาจารย์วัชรีพร เกียงภา

กรรมการ

Responsive image
ว่าที่ร้อยตรีสัมภาษณ์ จันทคนธ์

กรรมการ

...
นางสาวพรทิพย์ ศรีเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานคณบดี

กรรมการและเลขานุการ

...
นางสาวบุษรา เอี่ยมสุภา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

...
นางสาวณปภัช นิ่มสง่า

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
Faculty of Nursing Web Site
หรือ
โทร.02-649-5000 ต่อ 21800 FAX. 02-649-5000 ต่อ 21823