ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ – สกุล   นางจารุวรรณ  ไผ่ตระกูล
ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์

 

เลขที่

หมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีการพยาบาลและการผดุงครรภ์

4511055615

 

สมาชิกสภาการพยาบาล

 

 

วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา (สาขา)

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ปริญญาเอก

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(พยาบาลสาธารณสุข)

2557

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข              คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(โภชนวิทยา)

2546

ภาควิชาโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์    ม.มหิดล

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

2540

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

ประสบการณ์การสอน


ตำแหน่ง

สถาบัน

เดือน พ.ศ.

จำนวน (ปี)

อาจารย์

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 มี.ค. 2549 -ปัจจุบัน

8 ปี