ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ – สกุล นางมยุรฉัตร กันยะมี
ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์

 

เลขที่

หมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีการพยาบาลและการผดุงครรภ์

4511068510

23 ธันวาคม 2560

สมาชิกสภาการพยาบาล

 

 

วุฒิการศึกษา


ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา (สาขา)

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2540

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ลำปาง

ปริญญาโท

พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
(การพยาบาลอนามัยชุมชน)

พ.ศ. 2548

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก

Doctor of Philosophy  (Nursing)

 

พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การสอน


ตำแหน่ง

สถาบัน

เดือน พ.ศ.

จำนวน (ปี)

อาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6 ก.ย. 2553 –
30 ก.ย.2558

 

การพัฒนาอบรมด้านการสอน
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ.2556