ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ – สกุล นางสาววิมลวรรณ  เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
ตำแหน่งทางวิชาการ    -

 

เลขที่

หมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีการพยาบาลและการผดุงครรภ์

4711183183

 

สมาชิกสภาการพยาบาล

 

 

วุฒิการศึกษา


ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา (สาขา)

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี

B.N.S.
พย.บ.

ค.ศ. 1999
พ.ศ. 2542

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท

M.N.S. (Adult Nursing)
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

ค.ศ. 2003
พ.ศ. 2546

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก

Ph.D.
ปร.ด.

ค.ศ. 2014
พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การสอน


ตำแหน่ง

สถาบัน

เดือน พ.ศ.

จำนวน (ปี)

อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2546 จนถึงปัจจุบัน

11