ชื่อ-สกุล                                             อาจารย์ ดร.จันทิมา  ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
ตำแหน่งบริหาร/วิชาการ                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
วันเริ่มงาน/โอนราชการ                    1  มกราคม  2542
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     4511035602
            วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา&ปี/สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปีพ.ศ.2534  มหาวิทยาลัยมหิดล
-  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปีพ.ศ. 2540  มหาวิทยาลัยมหิดล 
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การพยาบาล) ปี พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยมหิดล
            ประสบการณ์สอน
1.  พผญ 231  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
หัวข้อ :  การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติในระบบหัวใจและหลอดเลือด
2.  พผญ 335 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
หัวข้อ : การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติในการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
3.  พผญ 333  การพยาบาลผู้สูงอายุ
หัวข้อ :  การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติในระบบหัวใจและหลอดเลือด
หัวข้อ :  ภาวะโชนาการและทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ
4.  พผญ 332 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
5.  พผญ 336 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
6.  พรภ 234 การปฐมพยาบาลภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
หัวข้อ :  การพยาบาลผู้ป่วยไฟฟ้าดูด  แผลไหม้
7.  พรภ 407 การวิจัยทางการพยาบาล
หัวข้อ : ขั้นตอนการทำวิจัย  ความหมายและประเภทของตัวแปร  การตั้งสมมติฐาน                         ประเภทของสมมติฐาน          
8.  พรภ 112  การปฐมพยาบาลฯ        
หัวข้อ : การพยาบาลผู้ป่วยไฟฟ้าดูด  แผลไหม้
9.  พรภ 204 ภาษาอังกฤษเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ
หัวข้อ : การประเมินในระบบหัวใจและหลอดเลือด
10. พรภ 307 ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึกทางการพยาบาล
หัวข้อ : หลักการเขียนที่ถูกกฎหมาย
11. พรภ 203 ทฤษฏีทางการพยาบาล
หัวข้อ : ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มและการนำไปประยุกต์ใช้
12.  พรภ  113  บุหรี่กับสุขภาพ
หัวข้อ  :  การช่วยเหลือผู้ใหญ่และผู้สูงอายุให้เลิกบุหรี่
13. พรภ 408 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล
14. พรภ 101 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
หัวข้อ : ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มและการนำไปประยุกต์ใช้

            สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1.  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทั้งในระยะวิกฤติและเรื้อรัง  โดยเฉพาะในระบบหัวใจ และหลอดเลือด
2. การส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีภาวะของโรคหัวใจและหลอดเลือด
3.  ระเบียบวิจัยทางการพยาบาล