ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ – สกุล นางสาวศรีสุดา รัศมีพงศ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

 

เลขที่

หมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีการพยาบาลและการผดุงครรภ์

5111065038

2 มิถุนายน 2561

สมาชิกสภาการพยาบาล

 

 

วุฒิการศึกษา


ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา (สาขา)

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง

 

2530

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลสาธารณสุข)

2539

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(พยาบาลสาธารณสุข)

2547

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การสอน


ตำแหน่ง

สถาบัน

เดือน พ.ศ.

จำนวนประสบการณ์ (ปี)

อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พ.ย.2541 – ปัจจุบัน

16

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล


ตำแหน่ง

สถาบัน

เดือน พ.ศ.

จำนวนประสบการณ์ (ปี)

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชวิถี

พ.ศ.2530-พ.ศ.2540

10