ชื่อ-สกุล                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา   วังสะจันทานนท์
ตำแหน่งบริหาร/วิชาการ                     คณบดี
วันเริ่มงาน/โอนราชการ                       1  ธันวาคม  2543
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ         4511016939
            วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา&ปี/สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ปี พ.ศ.2525
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์
-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก)  ปีพ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยมหิดล             

            ประสบการณ์สอน
- 1 เม.ย. 2525 – 30 พ.ย. 2541  วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
- 1 ธ.ค. 2541 – 30 พ.ย. 2543 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- 1 ธ.ค. 2543 – ปัจจุบัน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
- การพยาบาลเด็ก
- การพยาบาลด้านจิตสังคมเด็ก
- การพยาบาลเด็กโรคติดเชื้อ
- การพยาบาลเด็กโรคประสาท
- การประเมินภาวะสุขภาพ
- นโยบายสุขภาพ