กำหนดการดำเนินงาน

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศาสตร์สาขาพยาบาล

 

 

ลำดับ

ระยะเวลา

กิจกรรมที่ดำเนินการ

1

15 ธันวาคม  – 14 กุมภาพันธ์ 2551

ประกาศให้นักวิจัยเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการวิจัย

2

15 กุมภาพันธ์ 2551

ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

3

16 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2551

ส่งโครงร่างการวิจัยที่นักวิจัยเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

4

7 มีนาคม 2551

นักวิจัยนำเสนอโครงร่างวิจัยในที่ประชุม พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

5

10 มีนาคม 2551

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิประชุมพิจารณาโครงร่างวิจัย

6

11 - 14 มีนาคม 2551

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยรวบรวมผลการพิจารณา

7

17 - 21 มีนาคม 2551

ประกาศและแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

8

28 มีนาคม 2551

นักวิจัยส่งโครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อดำเนินการทำสัญญารับทุน

9

21 - 25 เมษายน 2551

นักวิจัยทำสัญญารับทุน

10

25 สิงหาคม 2551

นักวิจัยรายงานผลการดำเนินการวิจัยครั้งที่ 1

11

25 ธันวาคม 2551

นักวิจัยรายงานผลการดำเนินการวิจัยครั้งที่ 2

12

25 เมษายน 2552

นักวิจัยรายงานผลการดำเนินการวิจัยครั้งที่ 3

13

25 พฤษภาคม 2552

นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์