มกราคม 2555            

+ข่าวประชาสัมพันธ์

** การซื้อใบสมัคร วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2555

1. งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. โหลดเอกสารการสมัครเข้าศึกษา

1) ระเบียบการรับสมัคร  

2) ใบสมัคร

3) ใบชำระค่าใบสมัครและค่าสมัคร

โหลด รวม ทุกไฟล์ กดที่นี่ 

**การรับสมัคร
1. งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์  ส่งมาที่ งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7  ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 26120 

 

 


ข่าวประกาศการศึกษา
ประกาศโดย webmaster (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ มกราคม 2555)