กลับหน้าหลัก

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การควบคุมภายใน

การจัดการความรู้ KM

5ส

 

  You are here: งานประกันคุณภาพการศึกษา  >  5ส

คณะกรรมการ 5 ส
   - ปีการศึกษา2551
   - ปีการศึกษา2552
   - ปีการศึกษา2553
แผนการดำเนินงาน 5 ส
   - ปีการศึกษา2551
   - ปีการศึกษา2552
   - ประจำปีงบประมาณ2554
สรุปผลการปรับปรุงแก้ไขผลการประเมิน 5 ส
แบบฟอร์มต่างๆ
    - แบบตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส
    - แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประเภทสำนักงาน
    - แบบสรุปการรวมคะแนนการตรวจผลการดำเนินงาน 5 ส
    - แบบสรุปคะแนนการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม 5 ส


Quick Links

ไปยังหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ
จะได้อะไรบ้างจากการ ดำเนินกิจกรรม 5 ส ?
 

 

 

 

 

 

 


เอกสารความรู้คู่มือดาวโหลดCopyright ©Faculty of Nursing Srinakharinwirot University,Since April, 2004  Contact Administrator