กลับหน้าหลัก
ประกันคุณภาพการศึกษา

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การควบคุมภายใน

การจัดการความรู้ KM

5ส

 

  You are here: งานประกันคุณภาพการศึกษา  >  การจัดการความรู้KM

คำสั่งคณะกรรมการ KM
   - ปีการศึกษา2550
   - ปีการศึกษา2551
   - ปีการศึกษา2552
   - ปีการศึกษา2553

แผนการดำเนินงาน
   - ปีการศึกษา2550
   - ปีการศึกษา2551
   - ปีการศึกษา2552
   - ปีการศึกษา2553

เอกสารความรู้
  - การจัดการความรู้ (KM) โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
  - จากการจัดการความรู้ สู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ From KM to LO โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

ขุมความรู้ ..คณะพยาบาลศาสตร์
  -
เรื่องจากจาก.....กระบี่
  - Km เรียนการสอน

แนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู้
http://gotoknow.org/home
-แนวปฏิบัติที่ดี ปการศึกษา 2559
     - แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
     - แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการวิจัยประเด็น Plagiarism

  -สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
    - แนวปฏิบัติการป้องกันการคัดลอกรายงาน
  -สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    - แนวปฏิบัติการป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม

  -สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
    - แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการเรียนการสอน
  -สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
    - แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการเรียนการสอน
  -สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก
    - แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการเรียนการสอน

  -แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร 2556
  -แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน

การจัดการความรู้ ของแต่ล่ะสาขาวิชา/สำนัก
  - สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
     - การจัดการเรียนการสอน 2556

     - การจัดการเรียนการสอน 2558    
  - สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
     -การจัดการเรียนการสอน 2556
     -การจัดการเรียนการสอน 2558    
  - สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
     - กระบวนการพยาบาล
     - การจัดการเรียนการสอน 2556
     - การจัดการเรียนการสอน 2558     
  - สำนักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล
     - การจัดการเรียนการสอน 2556
  - สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ
     - การจัดการเรียนการสอน 2554
     - การจัดการเรียนการสอน 2556
     - การจัดการเรียนการสอน 2558
  - สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
     - การจัดการเรียนการสอน 2556
     - การจัดการเรียนการสอน 2558

  - สำนักงานคณบดี
     - 2554
     - การทำงานเป็นทีม 2555
     - จรรยาบรรณบุคลากร 2556ไปยังหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ
หน้งสือดี ๆ แนะนำ..

 

Copyright ©Faculty of Nursing Srinakharinwirot University,Since April, 2004  Contact Administrator