กลับหน้าหลัก

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การควบคุมภายใน

การจัดการความรู้ KM

5ส

 

  You are here: งานประกันคุณภาพการศึกษา  >  การควมคุมภายใน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ  2552

ประจำปีงบประมาณ  2553

ประจำปีงบประมาณ  2554

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ  2552

ประจำปีงบประมาณ  2553

ประจำปีงบประมาณ  2554

รายงานการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ  2553

แบบฟอร์มรายงานตามแบบ ปย ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

แบบ ปย.1

แบบ ปย.2

แบบฟอร์มรายงานตามแบบ ปย ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2552

แบบ ปย.1

แบบ ปย.2

แบบ ปย.2-1

แบบ ปย.3

แบบติดตาม ปย.3

แบบ ปม.

 

ไปยังหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ
 

คู่มือดาวโหลด

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง

เอกสารบริหารความเสี่ยง

คู่มือบริหารความเสี่ยง

คู่มือ "แนวทางการ: การจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ

เอกสารบริหารความเสี่ยง

คู่มือบริหารความเสี่ยง

แผนควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553

Risk Management การบริหารความเสี่ยง

Critical+Infrastructure+Handbook

Emergency Management Plan Summary

Copyright ©Faculty of Nursing Srinakharinwirot University,Since April, 2004  Contact Administrator