กลับหน้าหลัก

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การควบคุมภายใน

การจัดการความรู้ KM

5ส

 

  You are here: งานประกันคุณภาพการศึกษา  >  บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ  2552

ประจำปีงบประมาณ  2553

ประจำปีงบประมาณ  2554

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ  2552

ประจำปีงบประมาณ  2553

ประจำปีงบประมาณ  2554

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติิราชการ

ประจำปีงบประมาณ  2553

ไปยังหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

 


 

Copyright ©Faculty of Nursing Srinakharinwirot University,Since April, 2004  Contact Administrator