รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด>>>

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียด>>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด>>>

 

 

"ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง"

"ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง"รายละเอียด>>>

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 26 , 27

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

รุ่นที่27 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

รายละเอียด>>>