"กำหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560"

เอกสารสำหรับการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

เอกสารสำหรับการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคพิเศษ: เรียนวันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์)

"ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง"

"ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง"รายละเอียด>>>

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 26 , 27

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

รุ่นที่27 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

รายละเอียด>>>