ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

"กำหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560"

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ2รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (๒)๗-๐๙๖๗ รายละเอียด>>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (๑)๗-๒๔๒๗ รายละเอียด>>>

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 27