รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด>>>

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียด>>>

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด>>>

 

 

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด>>>

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 26 , 27

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

รุ่นที่27 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

รายละเอียด>>>